Tiedote: Hallintovaliokunnan sd-jäsenet: Tiedustelulainsäädäntö tehtiin kreivin aikaa

Hallintovaliokunnan mietintö tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta valmistui yksimielisenä.

Hallintovaliokunnan sd-jäsenet Eveliina Heinäluoma, Mika Kari, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen painottavat, että yhteiskunnan on kyettävä torjumaan kaikissa oloissa kansallista turvallisuutta vaarantavia uhkia ja tässä tehtävässä onnistuakseen viranomaisille on ollut tarpeen antaa riittävät tiedusteluvaltuudet.

– Eurooppalainen turvallisuusympäristö muuttui dramaattisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Nyt voimme todeta, että viime kaudella päätetty siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntö tehtiin kreivin aikaan. Viime kaudella tehdyssä laajassa parlamentaarisessa työssä SDP vaikutti merkittävästi siihen, että tiedusteluvaltuuksien rinnalle tulee eduskunnasta parlamentaarinen valvonta. Yhteistoiminta valiokunnan ja laillisuusvalvojan kesken on ollut toimivaa, toteaa hallintovaliokunnan jäsen ja tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja Mika Kari.

Siviili- ja sotilastiedustelua sekä tiedustelutoiminnan valvontaa koskevasta sääntelystä koostuva tiedustelulainsäädäntö on tullut voimaan vuonna 2019. Nyt eduskuntakäsittelyssä on ensimmäinen tiedustelua koskeva selonteko tiedustelulainsäädännön voimaantulon jälkeen. Tiedustelulainsäädäntö on ollut voimassa vasta muutaman vuoden, joten kokemuksia lainsäädännön toimeenpanosta on verraten lyhyeltä ajalta.

– Selontekokäsittelyn yhteydessä on tullut selväksi, että lainsäädäntö on osoittautunut pääsääntöisesti toimivaksi. Tiedustelulainsäädännön ajantasaisuudesta on kuitenkin jatkuvasti huolehdittava, jotta turvallisuusympäristön muuttuessa kyetään vastaamaan myös uudenlaisiin kansallista turvallisuutta vaarantaviin uhkiin, toteaa Eveliina Heinäluoma.

Hallintovaliokunnan mietinnössä käsitellään eräitä esiin nousseita lainsäädännön selkeyttämis- ja selvittämistarpeita, joista osan taustalla on myös ylimpien laillisuusvalvojien kannanottoja.

– Lainsäädännössä on vielä täsmentämisen tarpeita ja hallintovaliokunta päätyi yksimielisesti siihen, että näitä tarpeita on selvitettävä seuraavalla eduskuntakaudella. Samassa yhteydessä on myös tärkeää varmistaa, että valvonnan resurssit ovat riittävät. Viranomaisten suorituskyvyn tulee kaikilta osin olla toimintaympäristön vaatimalla tasolla, toteaa Piritta Rantanen.

– On tärkeää, että vaalimme tärkeissä, kansallista turvallisuutta koskevissa asioissa yksituumaisuutta ja on arvokasta, että hallintovaliokunta on kyennyt tekemään yksimielisen mietinnön tiedustelulakia koskevasta selonteosta. Kiitämme kaikkia valiokuntatyössä mukana olleita ryhmiä hyvästä yhteistyöstä, päättää Heidi Viljanen.

Jaa kirjoitus