Jätelain uudistus vauhdittaa kiertotaloutta

Jätelain käsittely eduskunnassa on alkanut. Esityksen pontimena on ollut EU:n asettamat kierrätystavoitteet sekä kiertotalouden vauhdittaminen. Tämä tarkoittaa tuotteiden ja materiaalien yhä suurempaa uudelleen käyttöä ja kierrätystä. Tavoitteita toteutetaan asettamalla uusia ja nykyistä selkeästi tiukempia erilliskeräysvelvoitteita kunnille, jätteiden haltijoille sekä pakkausten tuottajille. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleen käyttöön ja kierrätykseen 65 painoprosenttia portaittain vuoteen 2035 mennessä.

SDP:lle uudistus on tärkeä. Kiertotalouden merkittävä vauhdittaminen ja kierrätyksen lisääminen ovat keskeisiä toimia Marinin hallituksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntien vastuuta jätteen kierrätyksestä nostetaan, mikä on tutkimusten mukaan sekä kustannus- että kierrätysnäkökulmasta tehokasta. Jätteenkeräyksen nykyinen kaksoisjärjestelmä erilliskerättävien jätteiden osalta lakkautetaan, jonka myötä jatkossa kuntien on järjestettävä keskitetysti erilliskerättävien jätteiden kuljetus. Kiinteistön haltijan vastuu kuljetuksesta koskee jatkossa sekajätettä sekä enää vain tiettyjä poikkeustilanteita.

Vastuullisempi kierrätys mahdollista yhä useammalle

Kotitalouksien jätteiden lajittelumahdollisuudet tulevat lain myötä parantumaan, kun yhä useamman taloyhtiön jätekatoksesta löytyy oikea astia kierrätettävälle jätteelle. Yli puolet Suomen asukkaista tulevat pakkausjätteen ja pienmetallijätteen erilliskierrätyksen ja 65 prosenttia biojätteen erilliskeräysten piiriin. Myös aluekeräsypalvelut paranevat.

On kuitenkin hyvä huomata, että esimerkiksi kaupunkitaajamien kerrostaloissa asuvien elämään esitys ei tuo muutosta, sillä erilliskeräystä järjestetään jo. Suurin muutos koskee erilliskerättävän jätteen kuljetusvastuun siirtymistä kunnille määräajan puitteissa. Taajamissa esitys vaikuttaa eniten omakotitaloihin, joiden tulee järjestää biojätteen erilliskierrätys heinäkuuhun 2024 mennessä. Lisäksi omakotitaloja saattaa koskea muut kunnan jätehuoltomääräyksissä asetetut erilliskeräysvaatimukset.

Erilliskeräyksen lisääntymisen myötä kiinteistöjen jätehuoltokustannukset tulevat maltillisesti lisääntymään niillä alueilla, joilla erilliskierrätystä ei vielä järjestetä. Lisäksi kiinteistönomistajien tulee mahdollisesti tehdä muutoksia jätekatoksiin laajennusten ja uusien keräysastioiden myötä.

Tuottajavastuu lisääntyy

Jätelain lähtökohtana on ennestäänkin ollut jätteen tuottajan vahva vastuu. Tuottajavastuujärjestelmiä koskevaa sääntelyä tullaan nyt lisäämään ja tarkentamaan. Tavoitteena on, että tuottajavastuu olisi kaikille yhteinen, eikä vapaamatkustajia enää olisi. Lisäksi tuotteiden valmistusta ohjataan ekologisempaan suuntaan. Jatkossa tuottajavastuumaksuissa on suosittava tuotteiden kierrätettävyyttä, korjattavuutta, päivitettävyyttä ja uudelleen käytettävyyttä.

Lisäksi tuottajavastuuvelvoitteista huolehtimiseksi, tuottajien on liityttävä tuottajayhteisöön. Vastuuta sovelletaan myös kansainväliseen kauppaan. Tämä tuo suomalaiset ja kansainväliset yritykset samalle viivalle.

Pk-yritysten kuljetusurakat kilpailutetaan asianmukaisesti

Uudistuksella vahvistetaan entisestään kunnan velvollisuutta huolehtia kuljetusurakoiden asianmukaisesta kilpailutuksesta. Kunnan on jaettava kuljetusurakat ajallisesti ja alueellisesti siten, että pienten ja keskisuurten yritysten on mahdollista osallistua kilpailutuksiin ja saada urakoita. Tämän lisäksi käynnistetään yhteistyössä jätehuollon toimijoiden kanssa toimeenpanoa tukeva hanke, jossa ohjataan ja neuvotaan kuntia jätekuljetusten kilpailutusten järjestämisessä ja kuljetusyrittäjiä kilpailutuksiin osallistumisessa.

Asiantuntija-arvioiden perusteella on ollut selvää, että uusia yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa ilman, että jätelainsäädännön ohjauskeinojen ja yhdyskuntajätehuollon nykyisiä käytäntöjä uudistettaisiin merkittävästi. Siksi on todella tärkeää, että nykyinen esitys saatetaan maaliin.

Julkaistu myös Uuden Suomen blogissani: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/eveliinaheinaluoma/jatelain-uudistus-vauhdittaa-kiertotaloutta/

Jaa kirjoitus